Największa nawracająca frustracja dla wielu dyrektorów generalnych to niemożność wyeliminowania luki między celami strategicznymi firmy i realizacją operacyjną. Ta rozbieżność uniemożliwia wielu firmom osiągnięcie kluczowych celów biznesowych i skuteczne reagowanie na nowe wyzwania. Najczęstszym skutkiem takiej luki jest to, że różne działy realizują planowanie na podstawie odmiennych zestawów wskaźników KPI i prognozowanych danych, a także nie mają dostępu do kluczowych informacji wyrażonych we wspólnym języku finansowym do celów planowania. Ten rozdźwięk prowadzi do strategicznego planowania w trybie „wstecznego lusterka”, co stwarza jeszcze większe trudności.

Pokonywanie nowych problemów biznesowych

W ostatnich latach charakter planowania operacyjnego uległ zmianie wskutek działania wielu nowych czynników, m.in. szybkich zmian technologicznych, zmieniających się gustów konsumentów i coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw.

System zintegrowanego planowania biznesowego z pomocą aplikacji Infor daje możliwość stworzenia bardziej zwinnego procesu biznesowego, dzięki czemu można opanować globalizację łańcucha dostaw, usprawnić planowanie i współpracę międzyfunkcyjną oraz zapewnić większą elastyczność reakcji na wahania popytu.

Lepsze i szybsze reagowanie

Proces planowania i technologia wspierająca ten proces muszą umożliwiać poprawę kluczowych funkcji. Aplikacje planistyczne Infor dają możliwość stworzenia bardziej zwinnego procesu biznesowego, dzięki czemu możliwe jest:

 

Usprawnij planowanie biznesowe, aby:

  1. Minimalizować ryzyko zmienności dostaw
  2. Ograniczyć wpływ zmiennego popytu
  3. Usprawnić procesy biznesowe
  4. Zapewnić skuteczniejszą współpracę

Opanowanie globalizacji łańcucha dostaw

Obecnie przedsiębiorstwa muszą opanować nowy poziom złożoności łańcucha dostaw, co częściowo wynika z coraz większego wzrostu gospodarczego w gospodarkach wschodzących.

Wiele firm reaguje, pozycjonując większą liczbę operacji i źródeł dostaw na większym obszarze geograficznym. Ten coraz większy globalny zasięg może utrudniać szybką reakcję na zmiany warunków rynkowych lub wahania popytu. Prowadzi to również do wydłużenia czasu realizacji dostaw.Technologie umożliwiające porównanie wielu potencjalnych scenariuszy i przeprowadzanie solidnych analiz stanowią niezbędne narzędzia efektywnego panowania nad coraz bardziej skomplikowanym globalnym łańcuchem dostaw.

Promowanie planowania opartego na współpracy 

Działania w separacji są nadal powszechnie stosowane w większości firm, ponieważ różne działy mają odrębne cele i procesy. Pracownicy działu sprzedaży realizują bardzo odmienne zadania niż pracownicy produkcyjni, operacyjni czy finansowi. Z tych różnic często wynika mały stopień zbieżności, który ogranicza zdolność firmy do efektywnego reagowania na nowe wyzwania. Dzięki platformie planowania opartej na współpracy można promować interakcje, zamiast zwiększać bariery w komunikacji.

Zapobieganie kolejnej nieudanej próbie w zakresie zintegrowanego planowania biznesowego

Nieskuteczne, „zoptymalizowane pod względem danych” plany często prowadzą do zdominowania procesu planowania przez jedną grupę funkcyjną, dla której dane przedsiębiorstwa są bardziej dostępne, ale nie są efektywnie wykorzystywane do planowania działalności w całej firmie. Platforma i proces planowania muszą wspierać transparentność procesu decyzyjnego i spójne planowanie.

Zapewnienie bardziej elastycznej i dostosowanej reakcji na wahania popytu 

Aby skutecznie radzić sobie z coraz większą zmiennością popytu konsumentów, trzeba mieć dostęp do lepszych informacji o ograniczeniach w obszarze zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, transportu, robocizny i dystrybucji. Platforma technologiczna i proces biznesowy firmy muszą zapewniać taki dostęp do informacji.

Harmonizacja operacji i strategii

Aplikacje planistyczne Infor umożliwiają decydentom szybsze osiągnięcie konsensusu dotyczącego jednego planu operacyjnego uwzględniającego potrzeby całego przedsiębiorstwa. Za pomocą tych narzędzi można uzyskać kompleksowy obraz popytu, podaży i finansów, który umożliwia dostosowanie strategicznego planu biznesowego do zdolności operacyjnych.

Dzięki usprawnieniu i udokumentowaniu przepływu informacji dotyczących planowania we wszystkich działach, funkcjach i na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, można stworzyć plan konsensusu, który zagwarantuje najlepsze możliwe wyniki biznesowe. Można również lepiej przygotować się do realizacji kluczowych etapów w procesie planowania strategicznego, takich jak:

Zagregowanie danych dotyczących popytu w jednen zestaw danych liczbowych 

Próba opracowania wspólnych planów przez zróżnicowane geograficznie, rozproszone zespoły często skutkuje odrębnymi planami opartymi na sprzecznych celach. Wdrażając platformę i proces, które wspierają wszystkich uczestników procesu planowania, można opracować jeden zestaw danych i udostępnić go natychmiast w całej firmie, aby umożliwić koordynowanie wyników w całym przedsiębiorstwie.

Nieosiągalny plan jest niemal tak samo zły jak brak planu 

W przypadku wielu firm proces planowania operacji i sprzedaży bazuje na wielu sprzecznych prognozach opartych na niespójnych założeniach. Przykładowo, prognoza działu sprzedaży często zakłada optymalizację przychodów, natomiast prognoza działu operacyjnego zakłada optymalizację kosztów, przy czym każda grupa myśli w inny sposób i opiera się na różnych założeniach. Takie podejście to w zasadzie zgadywanie, które tylko wygląda jak planowanie. Z pewnością nie jest ono pomocne w osiągnięciu ujednolicenia w całej firmie ani spójnego sukcesu.

Aplikacje planistyczne Infor umożliwiają opracowanie procesu planowania sprzedaży i operacji na platformie technicznej, która nadaje strukturę planowaniu opartemu na współpracy w całym przedsiębiorstwie. Umożliwiają też wypracowanie realnego planu zasadzonego na spójnych, dokładnych, wspólnych założeniach w celu osiągnięcia większej spójności i umożliwienia firmie lepszego reagowania na nowe możliwości.

Ocena planów pod kątem finansowych 

Działania w separacji są nadal powszechnie stosowane w większości firm, ponieważ różne działy mają odrębne cele i procesy. Pracownicy działu sprzedaży realizują bardzo odmienne zadania niż pracownicy produkcyjni, operacyjni czy finansowi. Z tych różnic często wynika mały stopień zbieżności, który ogranicza zdolność firmy do efektywnego reagowania na nowe wyzwania. Dzięki platformie planowania opartej na współpracy można promować interakcje, zamiast zwiększać bariery w komunikacji.

Zapewnienie zgodności  działalności  ze strategicznymi celami 

Odseparowanie kluczowych danych dotyczących popytu i działalności ogranicza zdolność do dostrzegania rzeczywistych wyników i reagowania na nie, co prowadzi do braku zbieżności między strategią i działalnością. Dzięki w pełni funkcjonalnemu procesowi planowania sprzedaży i działalności wszystkie działania i taktyki firmy wspierają realizację planu strategicznego.

Przejrzystość danych od A do Z

W przypadku przedsiębiorstw po fuzji lub przejęciu, nieodłączna złożoność obsługi wielu łańcuchów dostaw może utrudnić eliminowanie luk informacyjnych między nimi i zakłócać zarządzanie kosztami w całym połączonym przedsiębiorstwie. Dzięki zaktualizowanemu, zintegrowanemu procesowi planowania biznesowego można uzyskać informacje na temat wszystkich łańcuchów dostaw w firmie i ustalić możliwości w zakresie poprawy wydajności.

Oprócz pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących podstawowych operacyjnych procesów biznesowych, aplikacje planistyczne Infor gwarantują wsparcie dla pracowników zapewniając:

  • lepsze informacje — gdy wszyscy pracownicy mają odpowiednie informacje we właściwym czasie, dzięki analizom, alertom i dostępowi do dokładnych, wspólnych danych, przedsiębiorstwo może poprawić szybkość reakcji i zwiększyć wydajność.
  • lepszą współpracę — dzięki platformie komunikacyjnej Infor Ming.le™, która umożliwia dynamiczną współpracę i kooperację w całym przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, pracownicy we wszystkich obszarach działalności firmy mogą kontaktować się i współpracować, a także w łatwy sposób śledzić inne osoby, zasoby i procesy, które są istotne dla danego zadania.
  • elastyczność geograficzną — dzięki technologiom chmurowym Infor informacje i narzędzia dotyczące planowania sprzedaży i operacji są dostępne dla pracowników w każdym miejscu, o każdej porze i w wymaganej formie.

Plan realizacji wysokiej wydajności

Zapewniając spójność funkcji operacyjnych, finansowych i marketingowych w zakresie realizacji tych samych celów strategicznych, można łatwiej dostosować plany produkcji do potrzeb klientów i celów sprzedażowych. Umożliwia to również rozwój zintegrowanego procesu planowania wraz z firmą, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i zwiększaniu przychodów.