POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Serwisu jest: Marek Mac, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „myERP MAREK MAC” z siedzibą w Skórzewie (60-185), z adresem przy ul. Grafitowej 32/7, posiadający numer NIP: 8512923634, adres e-mail:kontakt@myerp.pl (dalej jako „Administrator”).
 2. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: www.myerp.pl/rodo
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), tj. dane które mogą prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji osoby fizycznej, zwane dalej „Danymi” lub „Danymi Osobowymi” oraz inne dane za pośrednictwem plików cookies.
 4. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis lub w związku z ich funkcjonowaniem.
 5. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z Usług dostępnych w Serwisie lub korzystania z Serwisu.

 

Rozdział II

Dane Osobowe

Administrator Danych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów RODO jest Administrator.
 2. W sprawach dotyczących ochrony prywatności i Danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@myerp.pl

 

 • 3

Sposób zbierania Danych

 1. Dane Użytkowników gromadzone są:
  1. gdy Użytkownik sam je przekazuje, np. korzystając z Serwisu lub Usług (np. wypełniając formularz zawarty w Serwisie),
  2. poprzez pliki cookies – pliki funkcjonalne, niezbędne do działania Serwisu które zbierają automatycznie Dane lub pozostałe pliki – tylko jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na ich działanie.
 2. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach statystycznych i marketingowych, co może prowadzić do dostosowania przesyłanych ofert handlowych i wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika, a także służyć do dokonania czynności analitycznych i statystycznych.  

 

 • 4

Cele, podstawy i czas przetwarzania Danych

 1. Podanie Danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do korzystania z Serwisu i wykonania Usług.
 2. Dane zbierane są na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – w celu korzystania z funkcjonalności plików cookies fakultatywnych (opisanych szczegółowo w § 8 Polityki Prywatności), gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich włączenie,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy) – w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem, w tym realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) – w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym przepisów prawa konsumenckiego (np. rozpatrywanie reklamacji), dokonania rozliczeń księgowo-rachunkowych, odpowiadania na wnioski i żądania przysługujące wedle przepisów RODO,
  4. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes) – w uzasadnionym interesie Administratora, tj. celu odpowiadania przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń oraz wykonywania marketingu bezpośredniego, a także w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, tj. bezbłędnej prezentacji i optymalizacji Serwisu (pliki cookies obligatoryjne).
 3. Dane będą przechowywane przez czas:
  1. dane związane z odpowiadaniem na przesłane zapytania, wezwania, wnioski – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  2. dane przetwarzane w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,
  3. dane przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń – przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego rodzaju roszczeń,
  4. dane przetwarzane w związku z umożliwieniem korzystania z Serwisu (pliki cookies obligatoryjne) – przez czas wskazany w § 8 Polityki prywatności,
  5. dane przetwarzane w związku z udzieloną zgodą na włączenie plików cookies fakultatywnych – do czasu cofnięcia zgody,
  6. dane zbierane w celach statystycznych i analitycznych – przez okres 14 miesiecyod ich uzyskania,

chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratora do dłuższego przechowywania danych.

 

 • 5

Prawa Użytkowników dot. przetwarzania Danych

 1. Użytkownikom przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich Danych, w tym żądania kopii Danych,
  2. sprostowania nieprawidłowych Danych oraz żądania uzupełnienia niekompletnych Danych,
  3. usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania (w związku z przetwarzaniem Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego);
 1. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 2. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 3. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem bezpośrednio dzieciom usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  1. osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 (w związku z przetwarzaniem danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą.
 1. przenoszenia Danych, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa.
 2. Użytkownicy w każdym momencie mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, na zasadach określonych w art. 21 RODO (tj. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika) oraz w każdym momencie bez względu na przyczynę mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego. Prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkowników, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. W celu wykonania swoich praw prosimy o kontakt na adres podany w § 2 ust. 2 lub na adres siedziby Administratora.

 

 • 6

Podmioty otrzymujące Dane

 1. W przypadku korzystania z Usługi Raportów(www.myerp.pl/raport) oraz kalkulatora(www.myerp.pl/kalkulator)  Dane podane w Raporcie (www.myerp.pl/raport) mogą być przekazywane do Partnerów Administratora, których lista wskazana jest w Serwisie, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, w celach związanych z doborem odpowiedniego systemu, umożliwienia przesłania oferty przez Partnera itp.
 2. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu, analizy danych, prowadzenia marketingu, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa, usługi prawne, obsługi klientów oraz przechowywania danych.
 3. Dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

 

Rozdział III

Pliki cookies

 

 • 7
 1. Administrator niniejszym informuje, że stosuje pliki cookies (z ang. ciasteczka), czyli małe pliki umieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas korzystania z Serwisu.
 2. Pliki cookies używane są do zapisywania informacji w celach reklamowych, funkcjonalnych (by strony były szybsze i wygodniejsze), zapamiętywania preferencji i personalizowania Serwisu w zakresie wyświetlanych treści i statystycznych – co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz ich dostosowanie do potrzeb osób, które odwiedzają je wielokrotnie.
 3. Pliki cookies mogą być też stosowane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz przez firmy badawcze.
 4. Każdy Użytkownik może sam decydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego Urządzeniu Końcowym. Pozwalają na to:
  1. ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach; domyślne ustawienia popularnych przeglądarek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalają na zapisywanie cookies ze strony Administratora; więcej informacji odnośnie zarządzania plikami cookies znajduje się na:
   1. Microsoft Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 1. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
 2. Apple Safari: http://www.apple.com/support/safari/
 1. zgody udzielane przez Użytkownika w wyskakującym oknie w Serwisie,
 2. dodatki do przeglądarek blokujące pliki, np.:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. Serwis  korzysta z następujących plików cookies:
Plik cookie Termin wygaśnięcia Opis Dostęp podmiotów trzecich
consent 31-12-2037 ………….. …………..
lang Sesja Zapamiętuje kod ISO języka, w którym jest wyświetlana zawartość witryny. Jest absolutnie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny. …………..
WordPress test cookies Sesja  Pliki służące weryfikacji czy Użytkownik akceptuje pliki cookies. …………..
Cookie notice accepted
01-06-2021
Używany do zapamiętania preferencji plików cookies …………..
_gid 03-06-2020 Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. Google LLC
_ga 02-06-2020 Używany przez Google Analytics. Rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z witryny. Google LLC

 

 1. Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: a) Administrator może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu (pliki cookies obligatoryjne); b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu – podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu sieci. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub z Serwisu.
 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (wtyczki). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady poufności i przetwarzanie Danych, obowiązujące na tych stronach, chyba że coś innego wskazane jest pod danym odnośnikiem. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa.