Pierwotny model, oparty o jeden, zintegrowany system klasy ERP, obsługiwany przez jednego dostawcę, bardzo szybko ewoluuje w kierunku budowania środowiska IT z wieloma dostawcami i wieloma rozwiązaniami IT jednocześnie wykorzystywanymi przez organizacje.

Pojawienie się rozwiązań chmurowych, zwiększająca się popularność usług eCommerce oraz szukanie rozwiązań najlepszych w swojej klasie powoduje nie tylko większą złożoność architektury IT, ale również większą złożoność pejzażu dostawców IT obsługujących organizację. Wprowadzenie wielu dostawców usług IT w miejsce jednego integratora to czasami nieuchronna konieczność, często szansa, ale też zagrożenia dla organizacji.

Przeciwstawne pejzaże dostawców IT wyglądają zazwyczaj tak:

 • Duży integrator – jeden duży dostawca zapewniający wszystkie kompetencje i wymagane SLA – Problem: Koszty i „ociężałość”;
 • Wielu dostawców – wielu mniejszych dostawców usług o wysokich kompetencjach dziedzinowych – Problem: Rozproszenie odpowiedzialności.

Z tego powodu, właściwe zarządzanie wieloma dostawcami to klucz do sukcesu dla menedżerów IT.

Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania wielu dostawców usług

Pejzaż usług IT z wieloma dostawcami ma istotne atuty, ale generuje też poważne zagrożenia.

Szanse Zagrożenia
 • Łatwo rozbudować zasoby o nowych wykonawców
 • Szybsze uwzględnianie zmieniających się potrzeb
 • Łatwiejsza wymiana zasobu
 • Rozwiązanie odporne na sytuacje utraty określonej kompetencji przez integratora
 • Większa konkurencja obniża koszty
 • Więcej usług i kompetencji dostępnych dla organizacji
 • Skraca time to market
 • Pozwala organizacji IT na lepszą pozycje negocjacyjną w stosunku do dostawcy
 • Pozwala na wykorzystanie zasobów najlepszych w swojej klasie np.: niszowych, ale bardzo efektywnych technologii
 • Usługi w części obszarów są wymagane przez ograniczony czas
 • Każdy dostawca ma inne zasady serwisu (SLA) od definicji po organizację procesu obsługi zgłoszeń
 • W rozwiązaniach zintegrowanych i złożonych systemach występuje wiele zależności pomiędzy obszarami/systemami, które utrudniają wskazanie odpowiedzialnego
 • Rozwiązanie jednego problemu wymaga koordynacji wielu dostawców
 • Użytkownik ciągle potrzebuje jednego punktu zgłaszania problemu
 • Oddzielne zespoły czy to klienta czy to dostawców mogą działać niezależnie od siebie w sposób nieskoordynowany
 • Każdy dostawca wypełnia swoje zobowiązania umowne, ale nikt nie zapewnia, że cały proces end to end zadziała zgodnie z oczekiwaniami
 • Fragmentacja utrudnia nadzór i zarządzanie
 • Poszczególni dostawcy mogą koncentrować się na obwinianiu innych zamiast szukaniu rozwiązania

Kluczowe działania umożlwiające efektywne wykorzystanie wielu dostawców usług

Chcąc efektywnie wykorzystać szanse, jakie daje zastosowanie modelu z wieloma dostawcami usług, a jednocześnie eliminować zagrożenia, musimy skupić się na kluczowych kwestiach:

 • Odpowiedzialność – jak ustalić i uzgodnić wzajemnie zakresy odpowiedzialności dostawców, szczególnie na styku usług, a następnie przełożyć je na wymagania i zapisy w kontraktach?
 • Koordynacja – jak zapewnić współpracę i zdrowe relacje pomiędzy dostawcami, ustalić efektywne kanały komunikacji i metody koordynacji działań, nagradzać za współpracę oraz efektywne przekazywanie informacji?
 • Standardy – jak zdefiniować standardy, w tym warunki SLA, uwzględniając ograniczenia poszczególnych dostawców, konieczność koordynacji prac i zapewnienie współpracy?
 • Nadzór – jak mierzyć efektywności usługi end to end, jak zbudować odpowiednie KPI i pozyskiwać dane do nich?

Dla klientów chcących efektywnie wdrożyć model zarządzania wieloma dostawcami oraz zapewnić rozwiązanie adresujące wszystkie zagadnienia, proponujemy pakiet usług i narzędzi, które pozwolą na prawidłowe przygotowanie do koordynacji prac wielu dostawców oraz efektywne zarządzanie usługami w takim środowisku. Nasi konsultanci zapewnią:

 • Kompleksowe zidentyfikowanie usług, powiązań usług pomiędzy poszczególnymi dostawcami i ich opisanie;
 • Właściwe opisanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych dostawców oraz jasno wyspecyfikowany zakres i sposób współpracy z innymi dostawcami;
 • Ustalenie realnego SLA dla poszczególnych usług IT, dostosowanego do ograniczeń dostawców. Określenie zmian wymaganych w SLA poszczególnych dostawców wynikających z potrzeb współpracy;
 • Zbudowanie KPI do oceny współpracy, zasad ich pomiaru oraz wskazanie narzędzi do ich raportowania;
 • Opisane procesów i procedur dla użytkowników, administratorów i dostawców. Wskazanie zasad rejestracji, obsługi i nadzoru poszczególnych typów zadań;
 • Opisanie i ocenę ryzyka, a dla każdego zidentyfikowanego ryzyka opisanie planu ograniczenia wpływu i prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
 • Wdrożenie zarządzania wieloma dostawcami, wdrożenie funkcji integratora usług;
 • Wybór i wdrożenie narzędzi do zarządzania usługami IT w środowisku wielu dostawców np. JIRA czy IFS FSM;
 • Realizacji funkcji integratora usług.

Przebieg projektu zgodnie z metodyką ICA

Dzięki naszej sprawdzonej metodyce wdrożenie zarządzania wieloma dostawcami w oparciu o podejście SIAM czy MIS przebiega w jasno ustalonych krokach z wyraźnie wskazanymi produktami.

Poza wdrożeniem kompleksowego zarządzania usługami IT w środowisku wielu dostawców, nasza firma może przejąć rolę koordynatora usług, co odciąży organizację IT i pozwoli skupić się jej na zadaniach strategicznych.