Bilansowanie emisji CO2, przewaga konkurencyjna i zrównoważony rozwój – systemy ERP rewolucjonizują przemysł motoryzacyjny. Systemy te pomagają przedsiębiorstwom aktywnie reagować na wymagania zmieniających się przepisów i warunków rynkowych. W szczególności producenci części samochodowych dzięki zastosowaniu systemów ERP mogą ograniczyć swój ślad węglowy i zrealizować swoje ambitne cele w drodze do ekologicznej przyszłości.

Przedsiębiorstwa produkcyjne z branży samochodowej, nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale również z powodu trudnej sytuacji na rynku i surowych regulacji prawnych, są zobligowane do wykonywania pomiarów i redukcji zużycia energii. W aktualnym Global Risks Report Światowe Forum Ekonomiczne określa niedostateczne środki w zakresie ochrony klimatu jako największe globalne ryzyko na najbliższe dziesięć lat.

W odpowiedzi na to Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, wprowadzając tzw. „Zielony Ład”. Efektem są dodatkowe wymogi nałożone na przemysł motoryzacyjny. Przedsiębiorstwa takie jak BMW i Volkswagen już wyznaczyły swoje własne cele klimatyczne, w tym osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej. W ten sposób chcą wzmocnić swój wizerunek jako przedsiębiorstwa, które poważnie traktują swoją odpowiedzialność ekologiczną. Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, które proaktywnie podążają tą ścieżką, mają szansę na wyróżnienie się spośród konkurencji. 

Ślad węglowy – zbilansowane przedsiębiorstwa i produkty

Warunkiem otrzymania zlecenia, jest dziś wypełnienie obszernych kwestionariuszy dotyczących zarządzania energią. Przedsiębiorstwa, które już teraz mogą przedstawić bilans dwutlenku węgla, zapewniają sobie przewagę konkurencyjną. W niektórych przypadkach może się nawet zdarzyć, że brak procedur śledzenia emisji CO2, automatycznie wyklucza producenta z przetargu. 

W standardowym bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych, zwanym również „Carbon Footprint”, rozróżniane jest bilansowanie przedsiębiorstw i bilansowanie produktów. Corporate Carbon Footprint (CCF) określa wszystkie emisje, które powstają w całym łańcuchu wartości dodanej. CCF uwzględnia nie tylko dwutlenek węgla, ale również inne gazy szkodliwe dla klimatu. W Niemczech norma ISO 14064-1 służy jako punkt odniesienia dla oceny tego procesu.

Emisje są podzielone na różne kategorie („zakresy”). W każdym bilansie CO2 przedsiębiorstwa są zobowiązane do ujawniania, jakie zanieczyszczenia powstają w zakresie ich działalności. Podane muszą zostać również pośrednie emisje związane z pobieraniem energii. Istotne są również dane dotyczące emisji na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha dostaw, ponieważ znaczna ilość zanieczyszczeń może powstawać również poza bezpośrednimi procesami produkcyjnymi.

Product Carbon Footprint (PCF) odnosi się do cyklu życia produktu i jego całego łańcucha wartości dodanej.  Pełna rejestracja tych emisji stanowi ogromne wyzwanie dla przemysłu produkcyjnego, ponieważ obejmuje:

  • produkcję, wydobycie i transport surowców i półproduktów,
  • produkcję ogółem
  • oraz dystrybucję, użytkowanie i utylizację produktu.

Podstawą oceny Product Carbon Footprint (PCF) jest tzw. jednostka funkcjonalna. Odnosi się ona do użyteczności produktu i gwarantuje, że porównywane są ze sobą tylko systemy produkcyjne o identycznych możliwościach wykorzystania. Ponadto kluczowe znaczenie ma jasne zdefiniowanie etapów życia produktu oraz granic systemu.

Dane bilansowe z systemu ERP

Bilanse przedsiębiorstw i produktów wymagają znacznego nakładu czasu i pracy. Profesjonalne zarządzanie zrównoważonym rozwojem pomaga jednak w rejestracji, sterowaniu i dokumentowaniu zapotrzebowania na energię i śladu węglowego w całym przedsiębiorstwie. Aby przedsiębiorstwa mogły sprostać wymaganiom rynkowym dotyczącym regulacji zrównoważonego rozwoju, proALPHA, jako partner dla przemysłu produkcyjnego, odpowiednio opracowała swoje portfolio ERP+.

Dzięki integracji rozwiązań w zakresie zarządzania energią – w przypadku Grupy proALPHA eksperta w dziedzinie zarządzania energią ENIT – system ERP służy jako centrum danych do monitorowania i sterowania wszystkimi przepływami energii. Pozwala to na przedstawienie zużyć oraz emisji w przejrzysty sposób.

System ERP jako jedyne źródło informacji (tzw. Single Source of Truth) wzbogacone o komponenty do zarządzania energią i śledzenia emisji CO2, stwarza swoim użytkownikom optymalne warunki do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Poprzez skrupulatną rejestrację danych w systemie zawarte są wszystkie istotne dane dla Corporate Carbon Footprint i Product Carbon Footprint. Ponadto możliwe jest również opracowanie strategii redukcji emisji, wdrożenie odpowiednich środków oraz monitorowanie rozwoju emisji.

Cele do osiągnięcia w zakresie redukcji

Aby nie zaprzepaścić swoich własnych szans rozwoju, branża motoryzacyjna musi znacznie zwiększyć swoje ambicje w zakresie celów klimatycznych i redukcji emisji. Choć celem bilansowania CO2 i podejmowanych w tym obszarze działań jest aktualnie zdobycie przewagi konkurencyjnej, już wkrótce może się to zmienić.

Krótkoterminowe oszczędności będą stanowić jedynie efekt uboczny przy realizowaniu nadrzędnych założeń neutralności klimatycznej, dzięki której przedsiębiorstwa będą mogły wykazać, że nie emitują już żadnych zanieczyszczeń. Zgodnie z ustaleniami rządowego planu ochrony klimatu  neutralność pod względem emisji gazów cieplarnianych ma zostać osiągnięta do 2050 roku.

W związku z tym oczekuje się, że w nadchodzących latach presja na przedsiębiorstwa w związku z uwarunkowaniami prawnymi będzie się nadal zwiększać. Zużycie energii i emisje muszą zatem stać się integralną częścią ekonomicznych procesów biznesowych. Aspekty te będą w najbliższym czasie stale zyskiwać na znaczeniu, ponieważ przyspieszenie procesu dekarbonizacji przemysłu jest warunkiem do zapewnienia środowiska przyjaznego do życia dla przyszłych pokoleń.