Wdrożenie nowego systemu ERP zawsze wiążę się z wydatkami na tego rodzaju inwestycję. Najczęściej wybieraną opcją wsparcia są dostępne dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Programy dofinansowań z Funduszy Europejskich przeznaczone są dla różnych beneficjentów, najczęściej jednak ubiegać się o nie mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Polska klasyfikacja firm według ilości jej pracowników, przychodów netto i sumy bilansowej, wygląda następująco:

 • Mikro przedsiębiorstwa: <10 pracowników; roczny przychód do 2 mln euro; bilans roczny do 2 mln euro
 • Małe przedsiębiorstwa: <50 pracowników; roczny przychód do 10 mln euro; bilans roczny do 10 mln euro
 • Średnie przedsiębiorstwa: <250 pracowników; roczny przychód do 50 mln euro; bilans roczny 43 mln

W zależności od typu dofinansowania, może mieć ono zasięg ogólnokrajowy – dotyczący przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub lokalny – ograniczony do konkretnego regionu Polski.

Ile wynosi dofinansowanie i jaka jest jego forma?

Wielkość dofinansowania zależy od konkretnego programu oraz od kosztów, jakie dana firma przeznaczyła na wdrożenie innowacji produktowych lub procesowych. Wybrane programy mogą również wymagać wkładu własnego oraz być ograniczone poprzez maksymalną kwotę dofinansowania i w zależności od zmiennych, finalne dofinansowanie może wahać się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Przedsiębiorcy mogą także starać o refundację kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo.

Dofinansowanie może również przyjąć różne formy, np. kosztów zwrotnych, kredytów z dotacją czy pożyczek płynnościowych.

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania?

To na co można będzie przeznaczyć środki z dofinansowania, zależy od konkretnego programu.

Przykładowymi celami większości programów są:

 • transformacja i cyfryzacja przedsiębiorstw
 • automatyzacja i robotyzacja procesów
 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw
 • ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych
 • cyfryzacja i transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr

Obszar przeznaczenia środków jest więc bardzo szeroki i może obejmować na przykład:

 • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0
 • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
 • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji
 • zakup usług doradczych

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie?

Znalezienie programu lub konkursu

Pierwszym, najważniejszym krokiem w procesie ubiegania się o dofinansowanie, jest znalezieniu programu lub konkursu odpowiedniego dla danej działalności oraz zapoznaniu się z jego celami, wymaganiami i najważniejszymi datami.

Przygotowanie wniosku i dokumentów

Drugi krok to przygotowanie wniosku i zebranie wszystkich wymaganych dokumentów oraz złożenie ich w odpowiedniej instytucji. Regulaminy, wytyczne i wykazy dokumentów dostępne są zawsze na oficjalnych stronach internetowych programów.

Wyniki i rozliczenia

Oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku i ewentualne przyznanie funduszy może się różnić w zależności od złożoności programu. W przypadku pozytywnego wyniku, ostatnim krokiem będzie całkowite rozliczenie po realizacji projektu.

Przykładowe dostępne programy dofinansowania systemu ERP

Poniżej znajdują się linki zewnętrzne, prowadzące do stron internetowych programów dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, opublikowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w których mogą wziąć udział firmy z sektora MŚP zainteresowane wdrożeniem systemu ERP:

Możliwości zakupu Monitora ERP

W Monitorze ERP oferujemy szereg dostępnych możliwości licencji użytkowników oraz modeli płatności.

Możemy dostosować model do specyficznych wymagań Twojej firmy i działalności, dzięki czemu nie będziesz musiał płacić za to, czego nie potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych modeli płatności, rodzajów licencji i cen.