Manufacturing Resource Planning jest rozwinięciem MRP lub MRP 1 lub MRP I i stanowi ważną część infrastruktury informatycznej firm produkcyjnych. W dalszej części przyjrzymy się zatem bliżej koncepcji MRP 2 i przeanalizujemy bardziej szczegółowo na czym polega działanie systemu MRP 2 podczas planowania produkcji oraz co w całym procesie zarządzania przedsiębiorstwem powinno być kluczowe decydując się na wybór systemu spośród systemów wspomagających planowanie. Na rynku mamy dostępnych bardzo wiele kompleksowych systemów planowania.

 

Co to jest MRP?  (manufacturing resource planning)

System zarządzania produkcji, Skrót „MRP” oznacza planowanie potrzeb materiałowych w procesie produkcji. Podstawowy system MRP obejmował obszar zarządzania produkcją pozwalał na optymalne planowanie zasobów. Jest również używane w odniesieniu do systemów oprogramowania do planowania zapotrzebowania materiałowego. Są one wykorzystywane przez firmy do obliczania składników i materiałów potrzebnych do wytworzenia produktu. Po stronie oprogramowania MRP jest zwykle częścią systemów planowania zdolnością produkcyjną(tzw. CRP), które z kolei mogą być częścią całościowego oprogramowania ERP lub być stosowane jako samodzielne rozwiązanie.

Systemy zarządzania produkcją oraz wspomaganie planowania zasobów

MRP należy traktować jako tzw. system planowania produkcji „push”. W planowaniu zapotrzebowania materiałowego zapotrzebowanie na zapasy jest określane z wyprzedzeniem. Towary są następnie produkowane (lub kupowane słowo kluczowe „make or buy” oraz planowania sprzedaży) w celu zaspokojenia popytu prognozowanego przez system oraz tym samym wykorzystanie zdolności produkcyjnych do maksimum. Systemy zarządzania produkcja, posiadają elementy/moduły planowania sprzedaży, związane z procesem sprzedaży, strategiczne zarządzanie produkcją i planowanie biznesowe i finansowe. Z kolei systemy takie jak Lean Production to tzw. system pull. Tutaj nic nie jest produkowane ani kupowane bez dowodów na rzeczywisty popyt, a nie na popyt prognozowany. Mamy możliwość Sterowania produkcją(Shop Floor Control – SFC) – umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.

Co to jest MRP 2? 

MRP 2 lub MRP II to Manufacturing Resource Planning ułatwiał obliczanie ilości potrzebnych zapasów na poszczególnych etapach produkcji.(planowanie potrzeb materiałowych) i rozszerzenie MRP lub MRP 1. Został opracowany w latach 80. i miał zapewnić przedsiębiorstwom szersze narzędzie planowania i kontroli niż MRP 1. Należy nadmienić, że MRP 2 również należy do grupy zintegrowanych systemów informatycznych. Wszystkie te systemy maja wspomagać przedsiębiorstwo w procesie produkcji. Warto również dodać, że standard MRP 2 został wzbogacony o procedury finansowe. Często również mówi się na to „planowanie zasobów finansowych”

Funkcja systemu MRP 2

Jako system oprogramowania jest wykorzystywany przez firmy do tworzenia planów produkcyjnych oraz wykorzystanie zdolności produkcyjnych poprzez uwzględnienie dostępnych maszyn i siły roboczej oraz przychodzących materiałów. Konkretnie określa, jakie zasoby są potrzebne w jakim czasie i w jakiej ilości, aby móc realizować wszystkie ważne procesy biznesowe. MRP 2 może również zidentyfikować problemy z wydajnością w planie produkcji. Może zidentyfikować rozbieżności pomiędzy dostępnymi zasobami a planowanym zużyciem.

MRP 1 i MRP 2: cechy wspólne 

 • Są stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Może być częścią zintegrowanego systemu ERP
 • Kontrola poszczególnych etapów produkcji
 • Wykorzystanie planu produkcji, zestawień materiałowych i zapasów materiałowych
 • Używane przez przedsiębiorstwa do obliczania zapotrzebowania na materiały
 • Informatyczny system zarządzania
 • Zarządzanie stanowiskiem roboczym

MRP 1 i MRP 2: poszczególne elementy MRP

Najważniejsza różnica polega na tym, że MRP 2 oprócz planowania procesu produkcyjnego zawiera także inne funkcje które wspierają zarządzaniem zasobami:
 • Pokrycie innych działów (zakupy, QM, finanse itp.),
 • Umiejętność symulacji procesów produkcyjnych,
 • Planowanie wszystkich zasobów produkcyjnych (nie tylko materiałowych),
 • optymalne obliczanie centrów roboczych i tras, oraz
 • Kalkulacje oparte na popycie i sytuacji rynkowej.

MRP 2 czy ERP

Między systemami klasy MRP i ERP istnieją znaczne podobieństwa. Przypomnijmy co jest głównym celem systemów MRP czyli mierze oraz planowanie zasobów materiałowych w procesach wytwarzania danego produktu. Szczególnie nowoczesny model MRP 2 przypominają oprogramowanie ERP pod względem zakresu funkcji w obszarze produkcji. Dzięki obu rozwiązaniom programowym ważne zasoby w firmie mogą być planowane, zarządzane i wykorzystywane w sposób jak najbardziej efektywny. Trzeba wspomnieć również o standardzie MRP w którym mamy dodatkowe moduły czy też narzędzia MRP. System MRP ułatwił obliczanie ilości potrzebnych zapasów. W przypadku systemów MRP II za zasoby uznano już nie tylko surowce potrzebne w produkcji, ale wszystkie elementy składowe procesu, bez których wytworzenie produktu byłoby niemożliwe.

Różnica między ERP a MRP 2 

Podstawowa różnica polega na tym, że systemy ERP posiadają również dodatkowe funkcje z innych obszarów. Na przykład oprogramowanie ERP może zawierać również moduł CRM, ale system MRP nie jest w standardzie. Tym samym MRP ma być podporządkowany ERP. Podobnie nie każdy system ERP zawiera również funkcje MRP. Systemy branżowe dla firm usługowych, które nie produkują własnych towarów, nie zawierają na przykład zwykle modułów MRP lub MRP 2

MRP 2 czy APS?

APS jest skrótem od Advanced Planning and Scheduling. Systemy te pomagają firmom planować na poszczególnych etapach, zarządzać i kontrolować cały łańcuch dostaw. Planowanie biznesowe dzięki takim rozwiązaniom staje się prostsze, mamy pełną kontrolę nad zasobami przedsiebiorstw, czy też wiemy jaka wielkość zleceń produkcyjnych potrzebujemy . Systemy APS mogą być wykorzystywane zarówno jako komponent oprogramowania ERP (tu np. jako część modułu SCM) lub jako jego uzupełnienie. Systemy APS wspierają zarówno operacyjne, jak i strategiczne planowanie w całym łańcuchu dostaw.

Zalety systemu APS 

Zaletą systemu APS jest to, że wspiera on przedsiębiorstwa w planowaniu zleceń produkcyjnych w taki sam sposób jak system MRP 2. Jednak dzięki spojrzeniu na cały łańcuch dostaw, odpowiada również na wyzwania współczesnych, globalnych łańcuchów dostaw, w których działania jednego ogniwa muszą być jak najdokładniej skoordynowane z działaniami innych ogniw, aby uniknąć wąskich gardeł w dostawach lub osławionego efektu byka.

Zalety i wady MRP 2 

Stosowanie systemu MRP 2 ma wiele zalet. Dochodzą do tego wszystkie zalety, które są również związane z wykorzystaniem systemu MRP 1. Ponadto można zoptymalizować wykorzystanie maszyn i produkcję. MRP 2 przyczynia się również do poprawy koordynacji i kontroli zapasów oraz produkcji. Zmiany w zamówieniach można łatwiej dostosować. Można również zmniejszyć wydatki na środki outsourcingowe i czasy przestoju. Wreszcie, przedsiębiorstwa zyskują bardziej szczegółową wiedzę finansową na temat planowanej i rzeczywistej produkcji.

Wady MRP 2 

Wprowadzenie nowego oprogramowania biznesowego zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla firm. Na przykład istnieje ryzyko, że nowe rozwiązanie programowe zostanie odrzucone przez pracowników. Aby temu zapobiec, niezmiernie ważne jest jak najwcześniejsze zaangażowanie pracowników i przyszłych użytkowników systemu w projekt i uświadomienie im korzyści, także dla ich własnej codziennej pracy.

Wymagane zasoby 

Ponadto wdrożenie nowego oprogramowania biznesowego zawsze wymaga zasobów, takich jak czas i środki finansowe, chociaż ta inwestycja we własny biznes osiąga również odpowiedni ROI w dłuższej perspektywie.

Utrzymanie danych 

Aby system MRP 2 mógł dokonywać wiarygodnych obliczeń, potrzebuje najpierw solidnej bazy danych o możliwie najwyższej jakości danych. Wymaga to regularnej konserwacji danych (głównych). Wniosek jest jednak taki, że odpowiedni system MRP 2 znacznie upraszcza procesy operacyjne w firmach produkcyjnych.

Wniosek: Od MRP do APS 

Podsumowując, planowanie zasobów produkcyjnych (MRP 2 lub MRP II) jest rozwinięciem planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP lub MRP 1 lub MRP I). Systemy MRP 2 mogą być stosowane jako samodzielne rozwiązania lub jako elementy zintegrowanych systemów ERP(Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) aby dla każdego etapu procesu produkcji zapewnić potrzebne materiały. Niewątpliwie zwiększy to zdolność produkcyjną systemu. To samo dotyczy zaawansowanych systemów planowania i harmonogramowania (systemy APS), które w przeciwieństwie do systemów MRP 2 obejmują również kontekst samego przedsiębiorstwa ze wszystkimi jego procesami i całym łańcuchem dostaw.