Czy masz dostęp do szczegółowych informacji na temat produktywności Twoich pracowników oraz całego sektora produkcji? Czy wiesz, ile sztuk produktu udało się Twoim pracownikom stworzyć w ciągu jednego dnia, tygodnia, bądź miesiąca? I wreszcie, czy na podstawie dokładnej znajomości własnego systemu produkcji możesz podać klientowi realny termin realizacji jego zamówienia? Posiadając wyżej wspomniane dane jesteś w stanie bardziej świadomie i efektywnie zarządzać swoją firmą, a co za tym idzie, prowadzić ją pewną ścieżką do sukcesu. Do uzyskania pożądanych informacji potrzebujesz natomiast odpowiednich, właściwie dopasowanych narzędzi i praktycznej pomocy; jednym z nich jest szczegółowy raport produkcyjny.

Raport produkcyjny dostarcza kompletnych informacji, przedstawionych w klarownej i przystępnej formie graficznej. Jest on oparty o nowoczesną technologię Business Intelligence, uściślając, o produkt Power BI Microsoft, który pozwala monitorować wydajność poszczególnych procesów lub zleceń produkcyjnych. Raport pomaga między innymi w odpowiednim reagowaniu i zapobieganiu niepożądanym sytuacjom, mogącym wpłynąć niekorzystnie na firmę, jak również w kontrolowaniu zachodzących w niej procesów. Osoby decyzyjne, odpowiedzialne za poszczególne sektory w firmie, otrzymują szczegółowe dane, dotyczące pracy produkcji, z których mogą wyciągać przydatne wnioski, niezbędne do usprawnienia wybranych procesów, jak i ulepszenia funkcjonowania całej firmy. Otrzymane w raporcie informacje pozwalają na poprawę takich aspektów, jak specyfika pracy sektora produkcji, jego terminowość, wydajność oraz koszty.

Nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, jakim jest wprowadzenie raportowania pozwoli Ci usprawnić proces produkcji we wszystkich kluczowych obszarach Twojej firmy i umożliwi w pełni profesjonalne i świadome planowanie na podstawie kompleksowo zebranych danych.

Poznaj kluczowe funkcje raportu produkcyjnego

 Analiza produkcji oraz analiza produkcji w czasie

Szczegółowy raport produkcyjny pozwala na bieżące śledzenie informacji o wszystkich planowanych, jak i zrealizowanych już procesach, z dokładnością do pojedynczego produktu, zlecenia produkcyjnego. To z kolei umożliwia danemu pracownikowi lub ich zespołowi stałe monitorowanie postępów w realizacji zlecenia, jak i porównywanie ich z zaplanowanymi wcześniej normami. Raport posiada wiele różnych filtrów, dzięki czemu jest on znacznie bardziej czytelny, a poruszanie się po nim jest niezwykle proste i intuicyjne; użytkownik może szukać danych opierając się o różne ich parametry, takie jak status zlecenia, data czy kategoria produktów. Istnieje także możliwość modyfikacji filtrów i dostosowania ich do indywidualnych wymagań firmy bądź pracownika. Narzędzie pozwala również sprawdzać i porównywać statystyki dotyczące zleceń na poszczególne produkty.

Z raportu korzystać może kierownik, planista produkcji lub inny, upoważniony do tego pracownik.Raport w przejrzysty i atrakcyjny wizualnie sposób przedstawia wszystkie najważniejsze informacje – ilość zrealizowanych, jak i opóźnionych na dany moment zleceń, jak i lista tych, które zostały ukończone przed czasem. Dodatkowe ułatwienie przy odnajdywaniu oraz odczytywaniu potrzebnych danych stanowi zastosowana w systemie kolorystyka. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość analizowania ilości wyprodukowanych elementów, w odniesieniu do czasu pracy maszyny, bądź innego, istotnego parametru produkcyjnego. Tego typu Informacje pozwalają na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości na przykład wyróżniającą się szczególnie niską efektywnością maszynę, która może być uszkodzona lub niedostosowana do danego procesu produkcyjnego. Dodatkowo opcja szczegółowego filtrowania umożliwia sprawdzenie, na której zmianie występuje najwięcej błędów lub nieprawidłowości, co pozwala poznać także wszelkie problemy związane z efektywnością pracowników.

Dane potrzebne do sporządzenia raportu pobierane są bezpośrednio z systemu ERP Dynamics 365 Business Central. Kiedy użytkownik chce sprawdzić szczegóły danego zlecenia produkcyjnego, może za pomocą zaledwie jednego kliknięcia przenieść się z raportu Power BI do systemu BC. Tam z kolei opisuje dany proces produkcyjny, wymaganą ilość stworzonych elementów, jak i czas trwania produkcji, aby mieć możliwość bieżącego monitorowania postępów.

Na podstawie raportu oraz faktycznej realizacji zlecenia, osoby zarządzające planowaniem produkcji mogą w łatwy sposób wyciągać przydatne wnioski. Dodatkowo mogą także sprawdzać, z czego wynikało dane opóźnienie, czy jakakolwiek nieprawidłowość w produkcji oraz jaka była tego przyczyna. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie niezbędnych zmian w organizacji planowania produkcji, jak również całego procesu produkcyjnego. Raport wraz z systemem Business Central umożliwia dostęp do czytelnych informacji na temat postępu produkcji.

 Analiza braków oraz analiza braków w czasie

Aby skutecznie usprawnić proces produkcyjny w danej firmie, niezbędne jest posiadanie informacji o wygenerowanych brakach. Jest to jeden z kluczowych parametrów, pomocnych w podjęciu odpowiednich decyzji, prowadzących do wprowadzenia pożądanych zmian, działających na korzyść przedsiębiorstwa.

Raport pozwala na szczegółową analizę braków powstałych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Umożliwia on podgląd danych, stworzonych w oparciu o zlecenia produkcyjne, zarejestrowane w Business Central lub panelu produkcyjnym. Dzięki temu otrzymujesz możliwość porównywania poprzednich danych z danymi bieżącymi, uwzględniając zmiany zaimplementowane w procesie produkcyjnym. To z kolei pozwala skupić się na najbardziej istotnych problemach, dotyczących planowania produkcji.

Analiza braków w czasie pozwala natomiast na obserwowanie regresu w zakresie procesowego poziomu braków w danym okresie. Wartość ta pokazuje jak Twoja firma radzi sobie z brakami. Przykładowo, w lipcu 2021 roku procent braków w czasie był na poziomie 30%, jednak już w lutym 2022 było to tylko 4%. Łatwo można więc wywnioskować, że sytuacja uległa znacznej poprawie, a obrana polityka zarządzania zapasami przynosi pożądane efekty.

 Analiza kosztów

Kolejną funkcjonalnością narzędzia, na którą warto zwrócić uwagę, jest analiza kosztów produkcji z poziomu zapasu oraz zleceń produkcyjnych. Często przedsiębiorstwa posługują się wyłącznie parametrem TKW, czyli technicznym kosztem wytworzenia, nie aktualizując go w czasie, co skutecznie uniemożliwia reagowanie na ewentualne zwiększenie kosztów. Na podstawie analizy kosztów w łatwy sposób można porównywać koszt normatywny z rzeczywistym kosztem, wynikającym z otrzymanych danych. Jakiekolwiek powstałe odchylenia kosztu mogą być analizowane na trzech płaszczyznach, jakimi są: koszt materiałów, zdolności produkcyjne oraz koszt podwykonawców. Dzięki temu możliwe jest świadomie podejmowanie decyzji związanych ze zmianą procesu produkcyjnego, zmianą cen sprzedaży czy też podjęciem negocjacji kontraktów z klientami. Wszystko to pozwoli na uniknięcie sytuacji szczególnie niekorzystnej dla firm produkcyjnych, czyli sprzedaży produktu poniżej kosztu jego wytworzenia.

 Wydajność maszyn

Wydajność maszyn to również istotna i wyjątkowo praktyczna funkcjonalność raportu. Analizowana jest ona nie przez nadzorującego ze stoperem w ręku pracownika, ale w oparciu o dokładne dane. Wspomniana funkcjonalność pozwala osobie decyzyjnej na wprowadzenie potrzebnych usprawnień i modyfikacji, mających realny wpływ na zwiększenie wydajności maszyn, a co za tym idzie zwiększenie efektywnościcałej firmy. Narzędzie wspomaga w pracy kierownika produkcji, który z łatwością sprawdzić może, która z maszyn jest w danym momencie dostępna, a która zbyt obciążona. Analizując pracę na danym gnieździe roboczym, może też dowiedzieć się z jaką wydajnością pracuje dana maszyna, co umożliwia reagowanie na czas, realizację wszystkich zleceń w terminie, a nawet ich przyspieszenie.

Jakie możliwości daje zastosowanie raportu produkcyjnego?

Współczesny rynek wymaga, by jak najszybciej i możliwie najtrafniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Aby potrzebne zmiany wprowadzać w sposób w pełni świadomy i profesjonalny, konieczne jest posiadanie najświeższych, na bieżąco aktualizowanych informacji, dotyczących wszystkich najważniejszych procesów w firmie. Raport produkcyjny to szereg możliwości dla przedsiębiorstwa, które pragnie sprostać wymaganiom i oczekiwaniom swoich klientów, a także móc mierzyć się ze stale rosnącą konkurencją. Czytelny i intuicyjny, dostępny jest w formie aplikacji. Po zalogowaniu się zyskujesz dostęp do najbardziej aktualnych danych, dotyczących, tego, co dzieje się w sektorze produkcji Twojej firmy. Najważniejsze informacje przedstawione są w formie prostych w odbiorze tabel i wykresów. Możesz w wygodny sposób zawężać wyszukiwanie informacji, używając określonych kryteriów i dostosować je tak, by znaleźć dokładnie, to czego szukasz. Dzięki raportowi nie tylko dowiesz się, jak wygląda sytuacja w sektorze produkcji, ale także z łatwością wyciągniesz odpowiednie wnioski, które pozwolą na podjęcie właściwych kroków.

Raport dostępny jest online, dzięki czemu możesz mieć stały wgląd w dane firmy, także po pracy, w domu, na urlopie, czy służbowym wyjeździe. Rozwiązanie działa na wszystkich urządzeniach – laptopie, tablecie, telefonie – a wygenerowany raport możesz eksportować do pliku PDF, PowerPoint oraz Excel. Dodatkowo, Power BI ma łatwość łączenia różnych elementów, dzięki czemu możesz mieszać dane z wielu źródeł np. z programu SharePoint czy Excel. W przypadku raportu nie istnieje ryzyko błędu ludzkiego, informacje są zawsze aktualne i przejrzyste.

Narzędzie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych tak za produkcję, jak i jej jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo. Warto jednak pamiętać, że poza samymi danymi, kluczowe jest także umiejętne wykorzystanie i zarządzanie nimi.

Zainteresował Cię Raport Produkcyjny NAV24? Dowiedz się więcej i umów na bezpłatną konsultację. Zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową nav24.pl