Gdyby spytać przetwórców, jakie zmiany rynkowe najbardziej wpływają na kierunki rozwoju ich zakładów, nie byłby to wcale szeroko dyskutowany Przemysł 4.0, lecz… skokowo rosnące koszty produkcji związane ze wzrostem wynagrodzeń i cen energii, a także coraz krótszymi terminami realizacji zamówień. Jak je skutecznie kontrolować? Najlepiej zacząć od automatyzacji zarządzania procesami produkcyjnymi w oparciu o system ERP.

Co daje system ERP?

Czasy, gdy głównym elementem przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu były niskie koszty pracy, odeszły w niepamięć. Właściciele zakładów produkcyjnych muszą dziś od nowa budować strategie zarządzania przedsiębiorstwem, co – przy rosnących w takim tempie kosztach – nie jest zadaniem łatwym. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydaje się automatyzacja procesów składających się na cykl produkcji i dystrybucji towarów. A tę najlepiej zacząć od wdrożenia dedykowanego systemu ERP.

  • Dobierz rozwiązanie do swoich potrzeb

Czym właściwie jest system ERP? Najogólniej rzecz biorąc, jest to oprogramowanie do zarządzania całością zasobów firmy – od produkcji, handlu i magazynowania po finanse, kadry i księgowość. Realizując całość funkcji zarządzania, stanowi ono jednocześnie najbardziej uniwersalne i najbardziej zindywidualizowane rozwiązanie do kontroli zasobów. Dobór poszczególnych modułów, a tym samym stopień złożoności całego systemu zależy bowiem wyłącznie od preferencji klienta.

Duża część przedsiębiorstw zaczyna od wdrożenia modułu produkcyjnego i handlowego, a następnie stopniowo uzupełnia je o kolejne funkcjonalności. To sprawia, że każdy proces wdrożenia przebiega inaczej. Inny jest także jego efekt.
W praktyce oznacza to, że nie ma dwóch identycznych systemów ERP. Zakres dostępnych modyfikacji jest niemal nieograniczony i obejmuje integrację zarówno z istniejącymi systemami zarządzania (np. CMMS, PLM, WMS czy MES), jak i z wykorzystywanymi do tej pory arkuszami kalkulacyjnymi.

W najnowszej wersji systemu Sage Symfonia ERP arkusze Excel można w prosty sposób zintegrować z oprogramowaniem i w dalszym ciągu wykorzystywać w ramach nowego systemu. Jest to tym istotniejsze, że według przeprowadzonej przez nas ankiety 97% przedsiębiorstw nadal korzysta z arkuszy kalkulacyjnych jako uzupełniającego narzędzia dokumentowania procesów.

  • Pozwól ekspertom rozpoznać potrzeby

Jako że każdy system ERP jest inny, warunkiem sukcesu w jego wdrażaniu jest właściwe rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa. A te mogą być bardzo różne – od zwiększenia dostępności i przepływu informacji między działami, przez poprawę wydajności pracy, skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek i zmniejszenie ilości zapasów, po obniżenie kosztów operacyjnych. Wspólnym ich mianownikiem jest poprawa efektywności procesów zarządzania zasobami. A to systemy ERP potrafią najlepiej.

  • Zdefiniuj swoje cele operacyjne

Jak właściwie zdefiniować własne oczekiwania? Profesjonalni dostawcy oprogramowania zrobią to za Ciebie.
Proces wdrożeniowy rozpoczyna się zawsze od rozmów z klientem, a także przeprowadzenia ankiet wśród przyszłych użytkowników systemu. Ze strony dostawcy oprogramowania nadzór nad tym etapem sprawuje doświadczony architekt aplikacji. Pieczę nad realizacją zdefiniowanych przez klienta celów operacyjno-biznesowych sprawuje zespół projektowy składający się ze specjalistów dostawcy i klienta współpracujących na wszystkich etapach wdrożenia.

Głównym zadaniem zespołu jest określenie funkcji systemu i opracowanie harmonogramu wdrożenia. W średniej wielkości przedsiębiorstwie proces ten trwa zwykle nie dłużej niż 1 miesiąc, choć wiele zależy od warunków wyjściowych, takich jak stopień automatyzacji produkcji, dostępna infrastruktura informatyczna, stan wiedzy na temat systemów ERP, a także dostępność specjalistów, którzy pomogą w sprawnym przeprowadzeniu wdrożenia.

Niektóre procesy wdrożeniowe bywają dość krótkie – mogą zamknąć się nawet w trzech tygodniach. Najczęściej jednak na proces ten należy przeznaczyć od dwóch do sześciu miesięcy. Organizacja nie może bowiem pozwolić sobie na całkowite wstrzymać działalności skupiając się wyłącznie na wdrożeniu systemu. Specjaliści Sage zajmują klientowi nie więcej niż 30-40% czasu pracy.
Zaangażowanie dostawcy nie kończy się jednak z chwilą uruchomienia systemu. Teraz do akcji wkraczają opiekunowie serwisowi, których zadaniem jest wspieranie klienta w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z jego obsługą i funkcjonowaniem. Najczęściej pomoc taka jest realizowana w oparciu o rozszerzoną gwarancję lub osobną umowę serwisową.

  • Pomyśl o opiece serwisowej nad swoim ERP

Zakres opieki serwisowej jest ważnym, ale często pomijanym kryterium wyboru systemu ERP. Często bowiem kontakt telefoniczny czy mailowy nie wystarczy, aby rozwiać wszystkie wątpliwości użytkownika. Konieczne okazuje się elastyczne, systemowe wsparcie w użytkowaniu oprogramowania regulowane nie możliwościami dostawcy, lecz potrzebami klienta.

Ważne jest także odpowiednie zaprojektowanie modułu szkoleniowego, tak aby użytkownik miał możliwość uczenia się na danych pochodzących z jego przedsiębiorstwa. Z naszego doświadczenia wynika, że potrzeba średnio 16 godzin, aby odpowiednio przygotować pracownika do obsługi danego modułu.

  • Kieruj się opiniami innych firm na temat ERP

Przykładem trudnego, a jednocześnie niezwykle satysfakcjonującego wdrożenia systemu ERP jest firma Provitus zajmująca się przetwórstwem warzyw, owoców i grzybów. Aby usprawnić zarządzanie produkcją, przedsiębiorstwo zdecydowało się na przejście do nowszej wersji Sage Symfonii ERP uzupełnionej dodatkowo o moduł produkcyjny. Podstawowym wyzwaniem było w tym przypadku spowolnione działanie systemu, który nie radził sobie z obsługą coraz większych zbiorów danych.

Bazując na pozytywnych doświadczeniach z wcześniejszej współpracy z firmą Sage, przedsiębiorstwo zdecydowało się ponownie skorzystać z jej rozwiązania. Nowa, rozbudowana wersja systemu Sage Symfonia ERP była wdrażana sukcesywnie: pierwszym krokiem była migracja baz danych, kolejnym – stopniowe uruchamianie kolejnych modułów, począwszy od handlowego po nowy moduł produkcyjny. To właśnie on zapewnił firmie największe korzyści, oferując dostęp do spójnej informacji zarządczej, możliwość bieżącej kontroli zużycia poszczególnych surowców oraz lepsze planowanie dzięki możliwości sprawdzenia bilansu dostępnych zasobów przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Wizytówka firmy                                                                                                                                                                      Strona firmy