Aż 65% polskich przedsiębiorstw planuje realizację lub kontynuację inwestycji w 2023 roku. Badane firmy będą alokować fundusze w środki trwałe, zrównoważony rozwój oraz automatyzjację – tak wynika z badań* przeprowadzonych na zlecenie IFS Poland & EE przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia. 

  • Najchętniej firmy produkcyjne będą inwestować w środki trwałe (np. linie produkcyjne) (85%), zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa (54%) oraz automatyzację procesów (46%);
  • 34% badanych twierdzi, że automatyzacja była kluczem do zaadresowania wyzwań społeczno-gospodarczych;
  • Badani wskazują, że automatyzacja obejmie głównie obszary produkcji (93%), remonty i serwis (57%), oraz kwestie magazynowania (50%);
  • Prawie 2/3 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu wskazało ceny energii i surowców naturalnych jako istotny lub bardzo istotny czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw;
  • 88% firm, które wzięły udział w badaniu planuje optymalizację kosztów prowadzenia swojej działalności.

Rosnące ceny energii, inflacja, zakłócenia na rynku pracy, niewielka elastyczność cenowa to wszystko spowodowało utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i doprowadziło do poważnych perturbacji dla wielu polskich przedsiębiorców. Stąd już tylko jeden krok do obniżenia poziomu inwestycji i stopniowo narastającej recesji. Wydaje się jednak, że ów czarny scenariusz się nie zrealizował, a odporność polskich przedsiębiorców na wyzwania polityczno-gospodarcze po raz kolejny pokazała, że ostatnie trzydzieści lat budowania gospodarki rynkowej nie poszło na marne.

Marek Głazowski

Prezes, IFS Poland &EE

Wyniki przeprowadzanych badań pokazują wysoką świadomość współzależności zjawisk makroekonomicznych wpływających na otoczenie, w którym polskie firmy prowadzą swoją działalność, z koniecznością podejmowania określonych decyzji, kosztów prowadzenia działalności oraz narzędzi, jakie mogą być w tym celu wykorzystywane.

Raport do pobrania IFS

Badane przedsiębiorstwa, co należy uznać za wynik pozytywny, dążąc do optymalizacji kosztów swojej działalności, w olbrzymiej większości zamierzają w dalszym ciągu inwestować w rozwój swojej działalności produkcyjnej, choć zapewne wielkość tych inwestycji oraz obszary ich lokowania wyglądałyby inaczej, gdyby nie rosnąca presja kosztowa (szczególnie w obszarze cen energii i paliw).

Ponad 1/3 badanych wskazała, że automatyzacja procesów jest kluczowym czynnikiem mogącym mitygować zawirowania na rynkach. Potwierdza to również tezę naszego zeszłorocznego badania, w którym respondenci podkreślali strategiczne znaczenie narzędzi informatycznych. To z kolei prowadzi do asygnowania przez przedsiębiorstwa adekwatnej części swojego budżetu na inwestycje w tym obszarze. 

Tomasz Majcherek

Dyrektor konsultingu, IFS Poland & EE

Automatyzacja i optymalizacja procesów jest coraz powszechniej postrzegana przez przedsiębiorców jako jeden z preferowanych kierunków działań w odpowiedzi na ciągle zmieniające się uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.

Co bardzo ważne, niemal wszyscy badani wyrażali opinię, że automatyzacja wiąże się ze sprawniejszym oraz bardziej efektywnym sposobem zarządzania firmą, wpływa na możliwość zwiększenia obrotów i wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Czy porównanie obecnych badań z badaniami przeprowadzonymi w roku 2021 może prowadzić do nowych wniosków? Z pewnością. Okazuje się bowiem, że determinacja w rozwoju automatyzacji oraz optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie będzie jednym z priorytetów polskich przedsiębiorców także w nadchodzącym roku, pomimo nie do końca sprzyjających prognoz gospodarczych.

Marek Głazowski

Prezes, IFS Poland &EE

Raport pokazuje zagregowane trendy zachowań określonej grupy respondentów, ale mogą one okazać się istotnym elementem wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących kształtu i tempa automatyzacji firmy. 
W świetle dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego oraz nowych rozwiązań technologicznych, wskazanym wydaje się dokonywanie okresowych (np. kwartalnych) przeglądów zarówno danych makroekonomicznych jak i benchmarków w zakresie przeprowadzania automatyzacji poszczególnych procesów mających wpływ na efektywność działania przedsiębiorstw.

* Badanie zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. na zlecenie IFS Poland & EE, w dniach 22.11-12.12.2022 na grupie 100 przedsiębiorstw produkcyjnych o obrotach przekraczających 400 mln zł.