Centralny system teleinformatyczny (CST) wspierający realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich trafi pod opiekę S&T. Zespół naszych programistów pomoże Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej w rozwoju i utrzymaniu kilkunastu aplikacji w ramach CST.

Realizacja projektów ze środków unijnych wiążę się z koniecznością przestrzegania szeregu wymagań formalno-prawnych, jakie stawia Unia Europejska. Projekty współfinansowane z programów UE muszą być zostać odpowiednio udokumentowane oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego. W celu realizacji zagwarantowania odpowiedniej jakości, dokładności i wiarygodności monitorowania tego procesu, wdrażany jest obecnie centralny system teleinformatyczny CST2021.

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią wsparcie ministerstwu w takich obszarach, jak rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej danych niezbędnych do:

 • monitorowania
 • ewaluacji projektu
 • zarządzania finansowego
 • weryfikacji zgłoszonych pomysłów
 • audytów.

System dedykowany jest beneficjentom realizującym projekty informatyczne oraz instytucjom pośredniczącym. Każda grupa użytkowników ma dedykowane uprawnienia i dostęp do określonych modułów.

Umowa podpisana przez S&T obejmuje utrzymanie i tworzenie aplikacji w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST), takich jak m.in.:

 • SL2021 – aplikacja główna CST,
 • Wnioski o Dofinansowanierozwiązanie wspierające proces ubiegania się o środki finansowe z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027,
 • System Zarządzania Tożsamością – to bramka logowania dla aplikacji wchodzących w skład CST2021, wspólna dla użytkowników zewnętrznych i instytucjonalnych, z dostępem zgodnym z przyznanymi uprawnieniami,
 • SRHD OACS – system raportujący oparty na hurtowni danych wspomagający przetwarzanie informacji dla celów strategicznych i analitycznych, wykorzystujący rozwiązanie Oracle Analytics Cloud Service,
 • SKANER – aplikacja weryfikująca informacje na temat podmiotów i osób na podstawie danych z rejestrów,
 • e-Kontrole – moduł dedykowany prowadzeniu i dokumentowaniu kontroli oraz zarządzaniu procesami związanymi z nimi.

Aplikacje rozwijane w ramach ekosystemu CST przez S&T pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie użytkownikami i słownikami systemowymi, procesami ubiegania się o finansowanie unijne, certyfikacji wydatków w Komisji Europejskiej. Oprogramowanie przygotowane w ramach realizacji umowy ułatwi także prezentację danych wprowadzanych do CST, zoptymalizuje udostępnianie i wymiany danych Lokalnym Systemom Informatycznym. Zmodernizowane rozwiązanie wspierać będzie także proces weryfikacji podwójnego finansowania wydatków (aplikacja Kontrole Krzyżowe).

Całość infrastruktury jest dostarczana w postaci usług PaaS, IaaS oraz Saas bazujących na platformie Oracle Cloud Infrastructure.

S&T realizuje działania związane z utrzymaniem systemów m.in. dla Ministerstwa Zdrowia (Centrum e-Zdrowia, e-Recepta), Ministerstwa Sprawiedliwości (zintegrowany system zarządzania), Ministerstwa Finansów (system zdalnego dostępu dla Centrum Informatyki, Centralny System Zarządzania dla jednostek organizacyjnych resortu) czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (utrzymanie i administracja serwerowni).