Nowe globalne badanie* przeprowadzone przez IFS i Boomi we współpracy z IDC, czołową firmą doradczą i badawczą na rynku IT, wykazało, że firmy nie wykorzystują w pełni swojego potencjału transformacyjnego. Wynika to z jednej strony z faktu, że w użyciu nadal pozostają przestarzałe systemy i rozwiązania, a z drugiej z braku zrozumienia na poziomie zarządów dla roli i znaczenia nowoczesnych platform opartych na architekturze komponowalnej dla budowania wartości w oparciu o dane. W ankiecie przeprowadzonej w grudniu 2023 roku w 12 krajach Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji i Pacyfiku wzięło udział ponad 1000 respondentów zajmujących stanowiska kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach z sektora produkcyjnego, energetycznego i usług publicznych, lotniczego i obronnego, budowlanego i inżynieryjnego, telekomunikacyjnego oraz usługowego.

Systemy komponowalne i sztuczna inteligencja to najważniejsze narzędzia pozwalające wykorzystywać dane do zwiększenia konkurencyjności firm i budowania ich odporności.
Większość firm podkreśla, że z powodzeniem poradziła sobie z trudnościami, jakie przyniosły ostatnie trzy lata. Musiały jednak stawić czoła wielu wyzwaniom, z których najpoważniejsze to brak równowagi między kapitałem obrotowym a zapasami (56%), niestabilny popyt (53%) oraz nieprzewidywalne łańcuchy dostaw (48%). Respondenci wskazywali również trzy czynniki – przestarzałe aplikacje (60%), brak integracji (48%) oraz aplikacje niewydolne lub monolityczne (43%) – jako główne przeszkody w skutecznym działaniu i radzeniu sobie z ryzykami, które potencjalnie mogły stać się źródłem dodatkowych kosztów.
 
Badanie wskazuje wyraźne przyczyny i konsekwencje korzystania z przestarzałych platform technologicznych. To przede wszystkim negatywny wpływ silosów organizacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw (18%) czy brak dostępu do danych lub ich niewystarczająca widoczność (24%). Ich skutkiem jest ograniczenie zdolności firm do wykorzystania danych w planowaniu długoterminowym, a także większe zagrożenie dla elastyczności biznesowej i zdolności do reagowania na ewentualne zakłócenia w przyszłości.
 
41% firm nie ma strategii związanej z wdrożeniem rozwiązań komponowalnych, co niesie ze sobą ryzyko stagnacji i narastającego długu technologicznego. Ponad 70% respondentów dobrze rozumiejących wartość systemów opartych na tego rodzaju architekturze, to kadra kierownicza odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie firmy i jej poszczególnych departamentów. Na poziomie zarządów odsetek ten sięga już tylko 19%. Stąd konieczność edukacji i prezentowania konkretnych rozwiązań, które w sposób jasny i przejrzysty przedstawią wartość takiego rozwiązania w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
 
Badania wskazują również, że łańcuch dostaw (51%), zamówienia (47%) oraz obsługa i wsparcie klienta (40%) to najważniejsze obszary, w których systemy komponowalne przynoszą korzyści. Obok nich respondenci wymieniali również satysfakcję klienta (36%) i zdolność do rozszerzania działalności w odpowiedzi na nowe możliwości biznesowe (51%). Badanie wysyła zatem jednoznaczny komunikat do zarządów: technologia komponowalna ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności firmy, zwiększenia jej elastyczności i wydajności. Tempo budowania wartości w firmie zależy od skutecznego wdrożenia zaawansowanych narzędzi technologicznych, co wymaga z kolei solidnego fundamentu w postaci kompletnych i dostępnych danych, a także przemyślanego planu wykorzystania usług chmurowych. Opór przed migracją do chmury lub opracowaniem jasnej strategii dla technologii komponowalnej może uniemożliwić firmom pełne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Dotyczy to także dalszego pogłębiania już zaobserwowanych, pozytywnych zmian w niektórych obszarach, takich jak obniżone koszty (15%), szybsze wprowadzanie produktów na rynek (14%), poprawa planowania biznesowego (14%), zwiększona elastyczność i ograniczenie ryzyka (14%).
 
Wyzwaniem, przed jakim stoją obecnie firmy jest osiąganie wartości na różnych płaszczyznach i w różnych obszarach działalności, co oznacza konieczność pokonania istotnych barier, takich jak niezrozumienie wartości technologii komponowalnej na szczeblu zarządu (54,5%), a także niewystarczający postęp w migracji do chmury (50%). Nic dziwnego, że głównymi orędownikami systemów komponowalnych są dyrektorzy ds. technologii i IT.

W większości branż migracja do chmury zabiera sporo czasu. Wynika to z konieczności przeanalizowania tego kroku pod względem bezpieczeństwa oraz zmian w funkcjonowaniu firmy. Tym, co stanowi o wyjątkowości technologii komponowalnej jest fakt, że tu nie chodzi tylko o technologiczną nowinkę, ale o osiągnięcie korzyści biznesowych poprzez integrację i bardziej efektywne wykorzystanie danych przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Te korzyści to m.in. szybsze wprowadzanie innowacji na rynek, poprawa efektywności na poziomie całej firmy oraz zwiększenie wydajności zarówno pracowników, jak i aktywów. Komponowalność to strategia wykorzystywania danych, która umożliwia elastyczność oraz planowanie średnio- i długoterminowe, od inwestycji w aktywa terenowe, przez inwestycje w fabryki, po rozwój nowych źródeł przychodów. Pozytywną informacją jest to, że osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa oraz codzienne operacje i procesy biznesowe dostrzegają znaczenie systemów komponowalnych i sztucznej inteligencji dla transformacji i rozwoju firmy. Kolejnym krokiem, by skutecznie te technologie wykorzystać, jest zmiana sposobu myślenia i zaangażowanie na szczeblu zarządu, do czego niezbędne są działania edukacyjne.

Alex Rumble

Wiceprezes ds. marketingu produktu i komunikacji korporacyjnej, IFS

Webinarium z udziałem przedstawicieli IFS, IDC i Boomi szczegółowo analizujących wyniki badania dostępne jest tutaj.

* Ankietę przeprowadzono w grudniu 2023 roku w 12 krajach. Wzięło w niej udział ponad 1000 osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach z sektora produkcyjnego, energetycznego, usług publicznych, lotniczego, obronnego, budowlanego, inżynieryjnego, telekomunikacyjnego oraz usługowego.