lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Funkcja dodatkowa - MessageBox + ConnetionString + Notatnik + Error

Funkcja dodatkowa wyświetlająca MessageBox z connectionstringiem do bazy Comarch ERP Optima, funkcja również wyświetla w/w connectionstring w notatniku (wcześniej zapisuje plik w folderze Temp) a w przypadku błędu wyświetla go w oknie MessageBox. W connectionstringu otrzymamy domyślne dane dostępu do bazy danych Comarch ERP Optima w przypadku kiedy jest ustawiony rodzaj logowania do bazy danych na login i hasło.

[SQL]
[JS]
try
\{
var shell = new ActiveXObject ("WScript.Shell")
var fso = new ActiveXObject ("Scripting.FileSystemObject");
var raport = fso.CreateTextFile( shell.ExpandEnvironmentStrings('%TMP%') +'\\Log.TXT', 1);
var sqlConn = Session.Connection;
shell.Popup(sqlConn)
raport.WriteLine(sqlConn)
raport.Close()
shell.run("notepad.exe %TMP%\\Log.TXT",1,0)
\}
catch(e)
\{
shell.Popup("Błąd " + " Błąd: " + e.description)
\}

Michal.k has reacted to this post.
Michal.k