« Back to Glossary Index

Klasyfikacja środków trwałych Jest to proces kategoryzowania majątku trwałego przedsiębiorstwa według określonych kryteriów, takich jak rodzaj, funkcja, wartość czy okres użytkowania. Środki trwałe to rzeczy materialne o wartości ekonomicznej, które są używane przez przedsiębiorstwo w dłuższym okresie, zwykle dłuższym niż rok, w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kilka ważnych powodów :

  1. Planowanie inwestycji: Pomaga przedsiębiorstwu w planowaniu i zarządzaniu inwestycjami w nowe środki trwałe oraz ich konserwacji.
  2. Zarządzanie amortyzacją: Umożliwia ustalenie odpowiednich stawek amortyzacji dla poszczególnych kategorii majątku trwałego, co wpływa na koszty przedsiębiorstwa i podstawę do opodatkowania.
  3. Kontrola majątku: Ułatwia monitorowanie i kontrolowanie posiadanych środków trwałych, co pozwala na lepsze zarządzanie majątkiem i minimalizację strat wynikających z nieefektywnego wykorzystania zasobów.
  4. Raportowanie finansowe: Klasyfikacja środków trwałych jest niezbędna do sporządzania sprawozdań finansowych, które muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami rachunkowości.

Klasyfikacja może być oparta na różnych kryteriach, takich jak:

  1. Rodzaj majątku: Budynki, maszyny, urządzenia, pojazdy, meble, komputery, nieruchomości, itp.
  2. Funkcja: Produkcja, transport, magazynowanie, zarządzanie, itp.
  3. Wartość: Wartość rynkowa, wartość księgowa, wartość odtworzeniowa, itp.
  4. Okres użytkowania: Krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy.

Klasyfikacja może być również oparta na zewnętrznych standardach klasyfikacji, takich jak Klasyfikacja Środków Trwałych według Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA) czy Międzynarodowa Klasyfikacja Rodzajów Środków Trwałych (ISIC).

Wróć do słownika pojęć