« Back to Glossary Index

FIFO – First In, First Out: zasada zarządzania zapasami, która polega na wydawaniu towarów w kolejności, w jakiej zostały przyjęte do magazynu.

Wróć do słownika pojęć